fbpx

Opšti uslovi korišćenja usluga

Preambula

Ovim Opštim uslovima regulišu se odnosi između Privredne komore Srbije (u daljem tekstu PKS), privrednog društva CUBE Team d.o.o. Beograd i Korisnika usluga tj. njihova međusobna prava i obaveze povodom pružanja usluga PKS-a, kao i odnos Opštih uslova sa ugovorima između PKS-a i Korisnika.

Svako korišćenje web aplikacije PKS Partner (u daljem tekstu Aplikacije) podložno je dole navedenim uslovima i pravilima, te vas molimo da ih detaljno proučite kako bismo izbegli eventualne nesporazume i posledice u vezi sa istima.

Informacije na web aplikacije PKS Partner mogu da sadrže štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Ako odlučite da posetite bilo koju linkovanu web stranu kompanija registrovanih u Republici Srbiji, koje se nalaze na aplikaciji, vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata.

Korišćenjem i preuzimanjem materijala i dokumentacije sa Aplikacije prihvatate u potpunosti uslove korišćenja Aplikacije koji su opisani u ovom obaveštenju. Ukoliko ne prihvatate bilo koji od uslova, nemojte koristiti ovu Aplikaciju i ne preuzimajte materijale i dokumentaciju sa istog.

Član 1. – Predmet Opštih uslova

1.1. Predmet ovih Opštih uslova je regulisanje uslova korišćenja usluga (u daljem tekstu: „Usluge“) Privredne komore Srbije, ul. Resavska 13-15, Beograd (u daljem tekstu: „PKS-a“) i privrednog društva CUBE Team d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Vojvode Putnika 36 (u daljem tekstu: „CUBE“) od strane korisnika, kojima se putem internet mreže obezbeđuje pristup bazi podataka sadržanih na web aplikaciji PKS Partner.

1.2. Pod pojmom pristupa podrazumeva se veza korisnikovog računara i baze podataka sadržanih na web aplikaciji PKS Partner ostvarena putem interneta.

1.3. Uspostavljanje konekcije se obavlja obaveznom autorizacijom korisnika koji unosi korisničko ime i lozinku a koji mu se nakon sklapanja pretplatničkog odnosa dodeljuju od strane PKS-a ili je korisnik samostalno kreirao na stranici Registracija novih korisnika. PKS ima pravo da promeni lozinku korisnika u bilo kom trenutku uz slanje obaveštenja korisniku ili nakon dobijanja zahteva od strane korisnika za promenu.

1.4. Skup podataka dostupnih na web aplikaciji PKS Partner koji su Korisniku na raspolaganju definisan je Cenovnikom usluga PKS-a, koji su javno dostupni u sedištu PKS-a i na internet strani www.pkspartner.rs.

1.5. Svi sadržaji objavljeni na web aplikaciji PKS Partner (tekstualni, vizuelni, baze podataka i programerski kod) vlasništvo su CUBE i/ili PKS-a.

Član 2. – Pretplatnički odnos

2.1. Pretplatnički odnos između Korisnika i PKS-a, čiji je predmet korišćenje usluge pristupa bazi podataka sadržanih na web aplikaciji PKS Partner, nastaje saglasnošću Korisnika i PKS-a, koja se zasniva zaključenjem Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa u vidu overenog Obrazca za narudžbinu izdavanja dozvole.

2.2. Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa se zaključuje u formi, na način i prema proceduri koju određuje PKS.

2.3. PKS zadržava pravo da vrši proveru verodostojnosti podataka i dokumentacije dostavljenih od strane Korisnika; likvidnosti, solventnosti i boniteta Korisnika; stanju dugovanja prema PKS-u; urednosti izmirivanja obaveza prema PKS-u; status računa Korisnika kod poslovnih banaka; svih drugih činjenica koje mogu ukazati na mogućnost prevare, zloupotrebe usluga ili neurednost u izmirivanju obaveza prema PKS-u.

2.4. Ukoliko podaci do kojih dođe PKS ukazuju na verovatnu prevaru, zloupotrebu usluga ili neurednost u izmirivanju obaveza prema PKS-u, PKS ima pravo da zatraži izjašnjenje Korisnika, dostavljanje dodatne dokumentacije i/ili odgovarajućih sredstava obezbeđenja, odbije zaključenje ugovora ili raskine postojeći ugovor sa Korisnikom.

2.5. Prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa specificira se vrsta usluge odnosno paketa usluga koja je predmet korišćenja, prema Ponudi i Cenovniku PKS-a važećim na dan zasnivanja pretplatničkog odnosa.

2.6. Korisnik potpisom Ugovora o zasnivanja pretplatničkog odnosa tj. overom Obrasca za narudžbinu izdavanja dozvole, potvrđuje da je pre zasnivanja pretplatničkog odnosa upoznat sa sadržinom Opštih uslova i da je sa njima saglasan.

2.7. Korisniku se prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa predaje jedan primerak Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa ukoliko postoji.

2.8. Na sve što nije uređeno Opštim uslovima primeniće se sadržina pojedinačnih pogodbi između PKS-a i Korisnika.

2.9. U slučaju nesaglasnosti sadržine Opštih uslova i pojedinačnih pogodbi između PKS-a i Korisnika, važiće sadržina pojedinačnih pogodbi odnosno odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije.

Član 3. -Preduslovi za aktiviranje usluge

3.1. Preduslovi za aktiviranje usluge su:

1) da kod Korisnika postoje tehničke mogućnosti za pružanje usluge;

2) da CUBE obezbedi Korisniku mogućnost konekcije shodno odabranom paketu usluga;

3) da Korisnik plati naknadu za korišćenje izabrane usluge u skladu sa aktuelnim Cenovnikom.

3.2. Preduslovi za aktiviranje usluge važe u slučaju da su primenjivi na uslugu koje su predmet pretplatničkog odnosa.

3.3. CUBE ne odgovara za nemogućnost aktiviranja usluge koja nastane usled neispunjenja navedenih preduslova.

3.4. Ukoliko CUBE iz tehničkih i drugih razloga na koje ne može da utiče nije u mogućnosti da aktivira uslugu u dogovorenom roku, Korisnik ima pravo na povraćaj izvršene uplate bez kamate i pretplatnički odnos prestaje da važi.

Član 4. – Obaveze CUBE/PKS

4.1. CUBE i/ili PKS se obavezuje da:

1) Korisniku obezbedi sve podatke, servise i pristup bazi podataka sadržanih na web aplikaciji u paketu koji je Korisnik izabrao i platio, standardnog kvaliteta, koji omogućava primenjena tehnologija pružanja usluge. CUBE ne odgovara za umanjenje kvaliteta usluge koje je prouzrokovano od strane trećih lica, na koje CUBE objektivno ne može da utiče;

2) Izvrši sva neophodna konfigurisanja opreme i unos podataka koji Korisniku obezbeđuju paket usluga koje je izabrao i platio;

3) Obezbedi Korisniku ažuran uvid u stanje njegovog naloga;

4) Lične podatke Korisnika (ime, prezime, adresu, JMBG, broj fiksnog i mobilnog telefona, i-mejl adrese, lične podatke zastupnika pravnih lica, i druge dostavljene podatke), koristi i obrađuje radi pružanja usluga Korisniku, realizacije prava i obaveza CUBE i Korisnika, pružanje usmenih i pismenih obaveštenja i propagandnih poruka u vezi sa uslugama PKS-a Korisniku, izdavanja i slanja računa Korisniku od strane PKS-a, naplate potraživanja od Korisnika, uz obavezu da čuva njihovu poverljivost i da ih ne daje ili oktriva trećim licima, bez posebne pismene saglasnosti Korisnika.

5) Podatke o Korisniku kao i podatke koji su namenjeni Korisniku čuva i čini dostupnim Korisniku za vreme trajanja pretplatničkog odnosa. Izuzetak su podaci koji su namenjeni korisniku za koje iz tehničkih razloga CUBE može propisati drugačiji period čuvanja;

6) Za vreme korišćenja usluge pristupa bazi podataka sadržane na web aplikaciji Korisniku obezbedi telefonsku i i-mejl podršku dostupnu putem kontakata objavljenih na internet strani www.pkspartner.rs.

7) CUBE se obavezuje da čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da prilikom preusmeravanja sa web aplikacije PKS Partner budete upućeni na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan i bezbedan. Ipak, stranice i adrese na mreži se brzo menjaju i CUBE ne može uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmeri.

Član 5. – Obaveze Korisnika

5.1. Korisnik se obavezuje da:

1) pre zasnivanja pretplatničkog odnosa PKS-u dostavi kompletne i ispravne podatke i to: ime, prezime, adresu, JMBG, broj fiksnog i mobilnog telefona, i-mejl adresu, identifikacione i kontakt podatke pravnih lica i podatke o njihovim zastupnicima; da dozvoli upotrebu dostavljenih podataka u skladu sa odredbama Opštih uslova i da u slučaju bilo kakve promene podataka obavesti PKS najkasnije 5 (pet) dana od nastanka promene;

2) redovno i u celosti plaća naknadu za izabrani paket usluga prema važećem Cenovniku;

3) bez odlaganja prijavi svaki problem u funkcionisanju usluge i korisničkog naloga, radi evidentiranja problema;

4) o svom trošku obezbedi svu neophodnu opremu i njeno konfigurisanje u cilju uspostavljanja konekcije, u skladu sa tehničkim uputstvima;

5) lozinku koja mu je dodeljena za uspostavljanje konekcije čuva i ne saopštava je trećim licima;

6) uslugu koristi isključivo za sopstvene potrebe i ne prenosi pravo korišćenja usluge trećim licima ni na koji način;

7) prati obaveštenja koja PKS i CUBE postavljaju na internet strani www.pkspartner.rs kao i obaveštenja poslata elektronskom poštom na i-mejl Korisnika;

8) uslugu koristi u skladu sa propisima, pravilima ponašanja i načinima korišćenja CUBE usluga, kako bi se obezbedila zaštita drugih Korisnika i Internet mreže u celini;

9) poštuje pravila i propise vezane za zaštitu autorskih prava i prava industrijske svojine, kao i da sve sadržaje ne sme koristiti u nezakonite svrhe, niti za promivisanje istih.

10) svi sadržaje koji su objavljeni na web aplikaciji PKS Partner (tekstualni, vizuelni, baze podataka i programerski kod) može koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pisanog odobrenja CUBE-a. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Aplikacije smatra se povredom autorskih prava i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.

11) dužan je da redovno čita uslove korišćenja, te se smatra da je korisnik kontinuiranim korišćenjem , ili bilo kog njegovog dela, u svakom trenutku upoznat sa važećim uslovima korišćenja i da ih je razumeo u celosti.

5.2. Nedozvoljenim ponašanjem naročito se smatra radnja:

– kojom se vrši krivično delo ili privredni prestup;

– kojom se vrši povreda odredaba autorskog i prava industrijske svojine;

– kojom se vrši delo nelojalne konkurencije;

– kojom se ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava;

– kojom se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;

– distribucija nezatraženih propagandnih poruka putem i-mejla ili na drugi način (“spam”);

– korišćenje sistema za automatsko pozivanje i komunikaciju bez ljudske intervencije, faks uređaja, i-mejl ili drugih vrsta elektronskih poruka, radi neposrednog oglašavanja bez pristanka primaoca;

– ugrožavanje nesmetanog korišćenja usluga i servisa od strane drugih korisnika, ugrožavanje nesmetanog rada web aplikacije PKS Partner;

– distribucija materijala koji su u protivrečnosti sa nacionalnim ili međunarodnim zakonima;

– korišćenje servisa za neovlašćeni pristup ili dobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu, uključujući i pokušaje parsiranja ili skeniranja mreža, hostova i servisa;

– postavljanje Internet sajtova sa programima i podacima čijim pristupom ili aktiviranjem od strane trećih lica može biti izvršena neka od nedozvoljenih radnji;

– slanje podataka ili zahteva sa podacima u količinama koji prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenje komunikacionih kanala, mreže, hostova ili servisa;

Član 6. – Prava CUBE/PKS u slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika

6.1. Ukoliko, po oceni CUBE i/ili PKS, Korisnik svojim ponašanjem krši obaveze preuzete članom 5., CUBE i/ili PKS ima pravo da preduzme mere zaštite koje mogu uključivati: opomenu, privremeno obustavljanje usluge ili raskid ugovora, uz prevremenu obustavu usluge.

6.2. Korisnik nema pravo na naknadu zbog nemogućnosti korišćenja usluga u periodu privremene obustave.

6.3. Korisnik je obavezan da plati naknadu CUBE i/ili PKS za troškove koje su CUBE i/ili PKS pojedinačno ili zajedno imali za vreme privremene obustave usluga u visini naknade za ugovorenu uslugu korišćenu neposredno pre obustave.

6.4. Ukoliko Korisnik nakon obaveštenja o preduzetoj meri zaštite nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem ili ne otkloni posledice nedozvoljenog ponašanja ukoliko je to moguće, PKS ima pravo da raskine pretplatnički odnos, bez ostavljanja otkaznog roka, i bez prava Korisnika na naknadu za neutrošeni deo usluge.

6.5. CUBE se obavezuje da će u svakom slučaju nedozvoljenog ponašanja Korisnika pristupati sa maksimalnom pažnjom, izvršiti sve neophodne provere i tek po uspotavljanju razumne sumnje o nedozvoljenom ponašanju Korisnika preduzeti mere zaštite predviđene ovim članom.

6.6. CUBE se obavezuje da ne objavljuje na web aplikaciji PKS Prtner nekulturne sadržaje, sadržaje koje na bilo koji način nekoga vređaju, nepristojan govor, govor koji podstiče rasnu i nacionalnu mržnju, kao i netoleranciju bilo koje vrste.

Član 7. – Isključiva odgovornost Korisnika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje

7.1. CUBE i/ili PKS nije odgovoran za bilo kakvo nedozvoljeno ponašanje Korisnika i isključivo Korisnik snosi odgovornost i na svaki drugi način odgovara za svoje ponašanje. Korisnik prihvata odgovornost i za štetu koju njegovo nedozvoljeno ponašanje tokom korišćenja usluge proizvede CUBE i/ili PKS-u.

Član 8. – Plaćanje usluge

8.1. Usluga se plaća unapred, prema važećem Cenovniku.

8.2. Plaćanje se može izvršiti isključivo virmanom, prema instrukcijama za plaćanje dobijenim od strane PKS-a. Sve troškove plaćanja snosi Korisnik.

8.3. Obračunski period je po pravilu godinu dana od momenta aktivacije usluge, ukoliko Obrascem za narudžbinu izdavanja dozvole i Cenovnikom PKS-a nije drugačije određeno.

8.4. Aktuelni Cenovnik kao i sve aktuelne informacije o primenjenim paketima i troškovima, dostupni su u Cenovniku na internet strani www.pkspartner.rs.

8.5. Ukoliko je PKS prinuđen da zbog zakonskih regulativa ili odluka nadležnih državnih organa ukine dostupnost pojedinih usluga ili funkcija, zadržava pravo da naplati punu ugovorenu cenu usluga do isteka pretplatničkog odnosa.

8.6. Korisnik je dužan da PKS-u za period pružanja usluge, od početka pretplate do obustavljanja pružanja usluge, plati punu naknadu za korišćenje usluge. Ukoliko Korisnik ne ispuni svoju obavezu plaćanja ni u dodatnom primerenom roku nakon obustavljanja usluge, CUBE ima pravo da raskine pretplatnički odnos sa Korisnikom.

Član 9. – Posebne pogodnosti pri plaćanju

9.1 Naknadne pogodnosti za plaćanje mogu biti definisane između Korisnika i PKS-a ukoliko Korisnik prihvati obavezu korišćenja usluge u unapred naznačenom minimalnom periodu.

9.2. Korisnik se obavezuje da izabranu uslugu/paket redovno plaća u naznačenom minimalnom periodu.

9.3. Ukoliko Korisnik odustane od obaveze korišćenja usluge u naznačenom minimalnom periodu PKS ima pravo da naplati razliku koja je nastala kao pogodnost preuzete, a neispunjene obaveze, odnosno razliku između pune i povlašćene cene usluge, ukoliko pojedinačnom pogodbom između Korisnika i PKS-a nije predviđena veća naknada zbog prevremenog raskida pretplatničkog odnosa.

Član 10. – Izmena uslova

10.1. PKS je dužan da Korisnika na pogodan način obavesti o jednostranoj izmeni Opštih uslova korišćenja usluga i promene cene usluga.

10.2. PKS zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju modifikuje ili zameni neke od odredbi Opštih uslova korišćenja usluga ili promeni, obustavi ili ukine Usluge (dostupnost bilo koje funkcije, baze podataka ili sadržaja) u bilo kom trenutku, pozivajući se na obaveštenje dato na internet strani www.pkspartner.rs. kao i da nametne ograničenja na određenim funkcijama i uslugama ili da ograniči pristup delovima ili svim uslugama uz obavezno obaveštenja.

10.3. Korisnikovo korišćenje usluga nakon primljenog obaveštenja o izmenama Opštih uslova korišćenje usluga i Cenovnika, automatski predstavlja prihvatanje tih izmena.

10.4. U slučaju promena kojima se bitno ne menjaju uslovi pretplatničkog odnosa na štetu Korisnika, a Korisnik već ima uplaćenu uslugu koja nije do kraja izvršena, nastavlja da je koristi pod istim uslovima koji su važili u trenutku plaćanja.

Član 11. – Ograničenje odgovornosti CUBE/PKS

11.1. Korisnik ima isključivu odgovornost za zadovoljavanje sopstvenih potreba korišćenjem Usluge i za to koliko i na koji način koristi Uslugu, za funkcionisanje opreme koju sam obezbedi.

11.2. CUBE i/ili PKS ne snosi nikakvu odgovornost za vrednost koju upotreba Usluge ima za Korisnikovo poslovanje niti za poslovne rezultate nastale korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluge.

11.3. Sadržaj baze podataka kome je pristupljeno kroz korišćenje Usluga je obezbeđen samo za opšte informacije. CUBE i/ili PKS ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj kome je pristupljeno putem korišćenja Usluga. Dalja upotreba sadržaja baze podataka web aplikacije PKS Partner je na Korisnikovu sopstvenu odgovornost.

11.4. Sadržaj baze podataka nema savetodavnu funkciju na koju bi Korisnik trebalo da se osloni. Pre preduzimanja bilo kakvih radnji na osnovu sadržaja baze podataka web aplikacije PKS Partner, potrebno je da Korisnik pribavi savet stručnog lica.

11.5. CUBE prima sadržaj od većeg broja različitih izvora i ulaže razuman napor kako bi osigurao tačnost i ažurnost web aplikacije PKS Partner ali ni pod kojim uslovima ne garantuje niti odgovara za potpunost, verodostojnost, preciznost ili pouzdanost bilo kog sadržaja kome je pristupljeno korišćenjem Usluga. CUBE i/ili PKS nije odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste, nastale kao rezultat Korisnikovog korišćenja Usluga.

11.6. Određene sekcije na Aplikaciji mogu sadržati, u delu ili celosti, informacije koje se odnose na procenjene vrednosti koje je CUBE izračunao na osnovu interne metodologije, korišćenjem dostupnih podataka. CUBE ni pod kojim uslovima ne garantuje niti odgovara za potpunost, verodostojnost, preciznost ili pouzdanost bilo kog sadržaja kome je pristupljeno korišćenjem Usluga.

11.7. Ukoliko Korisnik korišćenjem Usluga utvrdi bilo koji netačan ili neprecizan podatak sadržan na web aplikaciji PKS Partner, dužan je da bez odlaganja o tome obavesti CUBE ili PKS. CUBE će odmah nakon prijema takvog obaveštenja pažljivo ispitati navode i sumnje Korisnika i u najkraćem mogućem roku ukloniti ili ispraviti nepravilnosti, ukoliko navode Korisnika utvrdi kao tačne.

11.8. CUBE ne snosi odgovornost za nemogućnost ili otežanost korišćenja Usluge ili pojedinih servisa nastalih:

– zbog zagušenja, kašnjenja ili grešaka u radu Internet mreže na koje objektivno ne može da utiče;

– zbog unapred najavljenih radova na održavanju web aplikaciji PKS Partner;

– zbog nepravilne instalacije, konfigurisanja i rada opreme na lokaciji Korisnika i nepridržavanja uputstava koje je Korisnik dobio od strane CUBE-a;

– zbog neispravnog rada ili nemogućnosti korišćenja korisnikove opreme i programa a koji su neophodni za uspostavljanje konekcije sa web aplikacijom PKS Partner;

– zbog radnji trećih lica na koje objektivno ne može da utiče;

11.9. Publikacije i sadržaj koje se nalaze na www.pkspartner.rs ili bilo koji njihov deo ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene na PKS Prtner web aplikaciji zasnivaju se na javnim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost CUBE ne sumnja, ali za koju ne može garantovati. S toga su sve informacije date na www.pkspartner.rs podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili publikovanja teksta do njegovog čitanja. Informacije na web aplikaciji PKS Partner su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u republici Srbiji, ili drugim zemljama.

11.10. CUBE i/il PKS ne odgovara:

– za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem prouzrokuje trećim licima;

– za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju izvrši treće lice na štetu Korisnika putem Interneta;

– za sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta;

– za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede

– za prevremeni raskid pretplatničkog odnosa bez obaveze plaćanja naknade predviđene članom 9. ovih Opštih uslova korišćenja usluga;

– za promenu paketa usluga koje su predmet pretplatničkog odnosa.

– za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili povredu (uključujući, ali ne i isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kog dela Aplikacije ili nečega što je na njoj objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

11.11. Ni pod kojim uslovima, šteta za koju odgovara CUBE i/ili PKS ne može biti veća od iznosa koji je korisnik uplatio za Uslugu.

Član 12. – Rešavanje prigovora

12.1. Korisnik može podneti prigovor PKS-u na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, odnosno na kvalitet pružene usluge, u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dospeća računa za uslugu – kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana pružanja usluge – kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge.

12.2. PKS je dužan da u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana prijema reklamacije obavesti Korisnika o tome da li je ista usvojena ili ne, izuzev u slučajevima kada njeno rešavanje zahteva duži vremenski period.

12.3. Korisnik može podneti prigovor u pismenoj formi u sedištu PKS-a, putem pisma adresiranog na registrovanu adresu sedišta PKS-a, putem faksa ili i-mejla navedenih u Ugovoru o zasnivanju pretplatničkog odnosa, odnosno Obrascu za narudžbinu izdavanja dozvole.

Član 13. – Ustupanje pretplatničkog odnosa

13.1. Korisnik nema pravo ustupanja prava i obaveza iz Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa trećim licima bez prethodne saglasnosti CUBE i/ili PKS-a.

13.2. Ukoliko CUBE i/ili PKS da saglasnost za ustupanje, neophodna je i saglasnost prijemnika o preuzimanju prava i obaveza ustupaoca, uz lično prisustvo i identifikaciju obe strane u sedištu PKS-a ili utvrđivanja njihovog identiteta na drugi pogodan način koji odredi PKS.

Član 14. – Raskid pretplatničkog odnosa

14.1. Pretplatnički odnos se može raskinuti u slučajevima i na način predviđen članovima 6. i 8. ovih Opštih uslova korišćenja usluga.

14.2. Pretplatnički odnos zasnovan na određeno vreme se može raskinuti u skladu sa članom 9. ovih Opštih uslova korišćenja usluga.

14.3. Prestankom važenja pretplatničkog odnosa ne prestaju i obaveze koje su nastale, a nisu izvršene za vreme njegovog trajanja.

Član 15. – Komunikacija Korisnika i CUBE

15.1. Sva obaveštenja Korisniku CUBE i/ili PKS može uputiti pismeno, putem faksa, putem telefona, putem prijavljenog i-mejla od strane Korisnika, objavljivanjem na internet strani www.pkspartner.rs ili na drugi način koji CUBE i/ili PKS oceni kao pogodan, a Korisnik je dužan da tako učinjena obaveštenja ažurno proverava.

15.2. Smatra se da je Korisnik primio obaveštenje CUBE i/ili PKS-a danom objavljivanja na internet strani www.pkspartner.rs, drugog dana nakon slanja pismenog obaveštenja korišćenjem poštanskih usluga, danom slanja obaveštenja putem faksa ili i-mejla.

Član 16. – Objavljivanje Opštih uslova

16.1 Opšti uslovi čine se javno dostupnim na internet strani www.pkspartner.rs kao i na samoj web aplikaciji PKS Partner.

16.2. Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja odnosno danom objavljivanja na internet strani www.pkspartner.rs. CUBE zadržava pravo da ažurira u bilo koje vreme bez obaveštenja dostavljenog Korisniku. Najnovija verzija Opštih uslova može se pogledati tako što ćete kliknuti na vezu „Uslovi korišćenja“ koja se nalazi na dnu naših Web stranica.

Član 17. – Nadležnost u slučaju spora

17.1. PKS i Korisnik su saglasni da sporove rešavaju sporazumno. U slučaju kada to nije moguće, nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.